Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDİP), bölgede faaliyetlerini sürdüren 18 Türk dernek ve birliğinin (STK) 17 Şubat 2019 tarihinde bir araya gelerek kurduğu bir platformdur. Bilahare katılımcı dernek sayısı 25’e ulaşan Platform, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bağımsız bir oluşumdur. Bu oluşum üye derneklerin yetkilileriyle dönem dönem biraraya gelerek, çalışma alanları konusunda istişareler gerçekleştirmekte, meselelerin ancak örgütlü toplumla çözüleceği anlayışı temelinde “ortak sorunlar konusunda ortak akıl” üretmeye gayret etmektedir.

Kuruluş Amacımız

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun (HTDİP) kuruluş amacı, katılımcı dernekler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlayarak bölgede yaşayan Türk toplumunun her alanda hak ve menfaatlerini korumak ve savunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Hessen Eyaleti’nde yaşayan Türk toplumuna yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları koordine etmek üzere kurulmuştur.

Hangi İlke ve Prensiplerle çalışıyoruz?

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDİP), Almanya Federal Cumhuriyeti’nin, demokratik hukuk düzenini, Anayasasını ve eyaletlerinin yasalarını kabul eder. Türk toplumuyla ilgili çalışmalarını, Alman yasaları, uluslararası insan hakları ve Avrupa Birliği Yasaları ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklar ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’na (HTDİP) üye tüm STK’lar, yasal, sosyal ve kültürel sorumluluk bilinci ile ortak hareket etmektedirler.

Faaliyet Alanlarımız ve Ulaşmak İstediğimiz Hedefler Nelerdir?

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDİP), Almanya’nın Hessen eyaletinde yaşayan Türk toplumu ile ilgili olarak:

 • Barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde birlikte yaşama çalışmalarını destekleme,
 • Uyum ve dayanışma alanlarında çalışmalar yapma,
 • Saygı, sevgi, hoşgörü ve diyalog prensiplerini yaygınlaştırma,
 • Komşuluk ilişkilerini pekiştirme,
 • Demokratik değerleri ve siyasal katılımı güçlendirmeye yönelik çalışmaları destekleme,
 • Eğitim, kültür, sanat, edebiyat çalışmalarıyla anadilin ve öz kültürün korunmasını sağlama,
 • Şiddet, terörizm ve tüm aşırılıklara karşı mücadele çalışmalarına katkı sağlama,
 • Dışlama, ötekileştirme, asimilasyon ve ırkçılığa karşı olma,
 • İslamofobi, cami ve cemevi saldırıları, insan ve İslam düşmanlıklarına karşı dayanışma sağlama,
 • Toplumsal dayanışmayı, ahlaki, manevi ve ailevi değerleri güçlendirme,
 • Türk toplumunun her türlü çıkar ve menfaatlerini gözetme,
 • Türk toplumunun güvenliği ve huzuru için gerekli çalışmalara katkı sağlama,
 • Türk toplumunun hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapma,
 • Gelen istek ve şikâyetlerin yetkili resmi mercilere yönlendirilmesi gibi konularda koordinasyonu sağlamak ve gerekli çalışmaları yürütme hedeflerini taşımaktır.

Bu çerçevede, Platform bünyesinde aşağıda isimleri yer alan dört çalışma grubu kurulmuş ve her grup bir koordinatör ve üyelerden müteşekkil olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

-Siyasi ve Güvenlikle İlgili Konular

-Ekonomik ve Ticari Konular

-Kültür ve Eğitim Konuları

-Sosyal Konular

Nasıl Yapacağız?

 • Hessen’de yaşayan Türk toplumunun dili, kültürü, tarihi ve ortak toplumsal değerler temelinde insanımızın çıkarlarını savunmak ve bu konuda ortak hareket etmelerini sağlamak amacıyla toplantılar düzenleyeceğiz.
 • Katılımcı derneklerimizin ve farklı toplumsal kesimlerimizin Hessen’de barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşamaya yönelik çalışmalarını destekleyeceğiz.
 • Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda resmi, sivil, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, enstitü, eğitim ve öğretim kurumlarıyla görüşmeler yapacağız.
 • Hessen’deki Türk toplumunu ilgilendiren konularda ortak projeler yapacağız.
 • Hessen’deki Türk toplumunu ilgilendiren konularda resmi ve sivil kuruluşları bilgilendireceğiz.
 • Okul ve meslek eğitimi, anadil, dışlanma, ırkçılık, şiddet, fırsat eşitsizliği, İslamofobi gibi konularda yapılan çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapacağız.
 • Almanya’da anadilimiz Türkçenin yaşatılması ve genç kuşaklara öğretilmesi için her türlü çalışmaya destek vereceğiz.
 • Türk toplumunun kaygı ve düşüncelerini muhataplarına ileteceğiz.
 • Türk toplumunu ilgilendiren etkinlikleri aktif şekilde duyuracağız.

Sizin Katkınız Nasıl Olur?

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun (HTDİP) bütün çalışmaları gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarımızda toplumun sorunlarını önemseyen duyarlı bireylere ve katılımcı sivil toplum kuruluşlarının aktif desteğine ihtiyaç duymaktayız. Sürdürülecek faaliyetlerimize gerek bizzat katılarak, gerek diğer yollarla katkı sağlanması platformumuzun saygınlık ve etkinliğini artıracaktır. Kimi zaman tespit edilen bir yanlışı, dışlanmayı ve ayrımcılığı bildirerek, kimi zaman da iyi ve olumlu gelişmeleri Platform’la paylaşarak katkılar sağlanabilir.